• Toll Free: +1844TODREAM
  • Email us: Vaishch@gmail.com
  • Working Hours: 08:00-17:00

Judges

Angela Kumar (Event Host)


Manjari Parikh


Jasmine Sethi


Kanushree Jain


Svetlana Kramar